جو بایدن که هم اکنون خود را رئیس جمهور ایالات متحده می خواند ، اعلام کرد مبادلات آزاد را که توسط دونالد ترامپ معلق شده بود را دوباره باز گشایی می کند

دونالد ترامپ با کشور چین و اتحادیه ی اروپا جنگ تجاری آغاز کرده بود ، آنهم زمانی که کنگره با پروژه ی باز گرداندن صنایع آمریکا مخالفت کرد .
Border -adjustment tax
از زمان جنگهای جدایی طلب ، رئیس جمهور ایالات متحده مسئول سیاست های گمرکی این کشور می باشد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian