Toen wij in 1994 het Voltaire Netwerk oprichtten, was onze eerste zorg de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk en daarna in de hele wereld te verdedigen.

Vandaag de dag is dit concept naar onze mening echter vervormd en wordt er tegen gestreden. We gaan dus proberen dit ideaal verder te definiëren.

Met de uitvinding van de moderne typografie aan het einde van de 15e eeuw breidde de verspreiding van ideeën zich aanzienlijk uit. Het was niet langer mogelijk om de autoriteiten blindelings te geloven, iedereen kon zijn eigen mening vormen.

Men was het erover eens dat, hoewel het debat essentieel is voor de ontwikkeling van het menselijk denken, bepaalde ideeën schadelijk zijn voor de samenleving en daarom gecensureerd moeten worden. De autoriteiten moesten bepalen wat nuttig en wat schadelijk was. Maar de oprichting van de beroemde Index librorum prohibitorum (Index van verboden boeken) door paus Paulus IV heeft de verspreiding van anti-papististische ideeën niet verhinderd.

Ons standpunt is daarentegen dat censuur in de meeste gevallen schadelijker is dan de ideeën die het verbiedt. Alle samenlevingen die aan censuur doen, bevriezen uiteindelijk zelf, en daarom zijn alle censuurautoriteiten ooit omvergeworpen.

Op dat moment botsen twee grote scholen. Artikel 11 van de [Franse] Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger (1789) bepaalt dat de wet misbruik van de vrijheid van meningsuiting moet vaststellen en onderdrukken, terwijl het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet (1791) stelt dat geen enkele wet deze vrijheid kan beperken.

De Verenigde Staten was een natie in formatie die zich net had losgemaakt van de Britse monarchie. Zij waren zich nog niet bewust van de moeilijkheden die het leven in de maatschappij met zich mee zou kunnen brengen, maar hadden al geleden onder het misbruik van de macht van Londen. Het werd dus opgevat als vrijheid zonder grenzen.

Het heeft bijna een eeuw geduurd voordat de Franse wetgever de grenzen van de vrijheid van meningsuiting vaststelde: provocatie om misdaden of misdrijven te plegen, belediging en smaad. Vergeleken met het censuurregime wordt de controle niet meer uitgeoefend vóór de publicatie, maar erna.

Latijnse landen noemen smaad, de daad van het melden van geringschattende elementen zonder bewijs te kunnen leveren, met dien verstande dat bepaalde feiten niet kunnen worden bewezen (bijvoorbeeld vermeende feiten, voorgeschreven misdaden of eenvoudigweg elementen van het privéleven) en dus niet kunnen worden gepubliceerd. Integendeel, de Angelsaksische landen bestempelen smaad alleen als een aantoonbaar valse beschuldiging. In de praktijk vereist de Latijnse wetgeving dat de auteur bewijst wat hij of zij beweert, terwijl de Angelsaksische wetgeving juist bepaalt dat het aan de belasterde persoon is om te bewijzen dat de auteur onzin uitkraamt.

In beide gevallen kunnen de rechtbanken de vrijheid van meningsuiting alleen beschermen als ze bestaan uit volksjury’s (zoals in België) en niet uit beroepsmagistraten (zoals in Frankrijk) die hun sociale klasse kunnen verdedigen. Dit was de grote strijd van Georges Clémenceau, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd weggevaagd en waarbij de regeringen de controle over het proces herwonnen.

De vrijheid van meningsuiting die het Westen in vier eeuwen had ontwikkeld, werd volledig in twijfel getrokken door de opkomst van nieuwe geautomatiseerde verspreidingstechnieken die het aantal auteurs vergrootten. Net als in de zestiende eeuw is het, na een korte periode van bloeiende vrijheid, op weg om volledig gecontroleerd te worden.

In het verleden spraken de Fransen en Amerikanen zowel over de vrijheid van meningsuiting als over de persvrijheid (d.w.z. de mogelijkheid om de vrijheid van meningsuiting in de krant uit te oefenen). Tegenwoordig wordt de persvrijheid echter vaak ingeroepen om de vrijheid van meningsuiting te ontzeggen aan gewone stervelingen die ervan beschuldigd worden " complottheoristen " te zijn, d.w.z., ongecultiveerd, onverantwoordelijk en gevaarlijk voor de samenleving.

Meestal spreken de voorstanders van voorafgaande censuur niet de wens uit om de politieke opvattingen van de massa’s te controleren, maar plaatsen ze zich in het domein van de religie (het beschermen van de samenleving tegen ketterij) of de moraal (het voorkomen van de corruptie van de jeugd door middel van pornografie). De opkomst van "sociale netwerken" biedt een nieuwe context voor oude argumenten.

Aangezien de gevestigde religies zich in het hedendaagse Westen geleidelijk aan terugtrekken, worden ze vervangen door een nieuwe zonder God, maar met zijn dogma’s (consensus) en zijn geestelijken (ooit journalisten, nu de eigenaars van Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.). Zo zou in Frankrijk een referendum moeten worden gehouden om de volgende zin in de grondwet te verankeren: "De Republiek garandeert (1) het behoud van de biodiversiteit, (2) het milieu en (3) de strijd tegen de klimaatverandering. Drie nietszeggende voorstellen omdat biodiversiteit geen fase is, maar een proces; het milieu is nooit in stand gehouden, maar altijd gewijzigd; en het klimaat is niet onderworpen aan enige regelgeving. Er wordt al gesproken over het censureren van deze opmerking, die de consensus verstoort, eerst op sociale netwerken en vervolgens in de samenleving in het algemeen.

We zijn allemaal geschokt door de pornografie die kinderen wordt aangedaan en zouden deze spontaan willen behouden. Natuurlijk, maar in het verleden keken kleine boeren vroeger naar boerderijdieren - niet altijd even teder en moreel -, tegenwoordig zijn kleine schoolkinderen erin overtuigd dat dieren alleen paren om hun soort te bestendigen, en naar films te kijken - niet altijd even teder en moreel - op hun smartphone. Historisch gezien zijn de meeste autoritaire regimes begonnen met het censureren van pornografie voordat ze politieke ideeën aanvielen. Het is daarom veel minder riskant voor iedereen om procedures voor ouderlijk toezicht in te voeren in plaats van de weg te effenen voor het verlies van onze vrijheden.

Laatste opmerking: in 1990 werd een grote stap terug gezet met de Europese wetten die "holocaust ontkenning" verdringen, vervolgens in de jaren 2000 met de privileges die aan sociale netwerken worden toegekend, en ten slotte in de jaren 2010 met de ratingbureaus.

Men zou hebben begrepen dat wetten vormen van rehabilitatie van het nazi-racialistische regime onderdrukken, maar niet dat ze zich opstellen als bewakers van de waarheid. Bovenal, en dit is het belangrijkste punt, hebben ze opnieuw gevangenisstraffen voor overtreders ingevoerd. Het is dus mogelijk om vandaag de dag in Europa in de gevangenis te belanden voor jouw ideeën.

Internetfora (waaronder Twitter, Facebook, Instagram of YouTube) hebben in de Verenigde Staten een onthutsend voorrecht gekregen om de wereld te veroveren. Ze worden zowel gezien als dragers van informatie (zoals de Post) als als als regelgevers van de informatie die ze bij zich dragen; alsof de Post het recht heeft om te lezen wat ze bij zich draagt en te censureren wat ze niet bevalt. Deze fora zorgen ervoor dat ze alleen neutrale dragers zijn en beschermers van de anonimiteit van hun klanten.

Als gevolg daarvan dragen ze allemaal een aantal van hun boodschappen uit die het plegen van misdaden en overtredingen provoceren, beledigend en lasterlijk zijn, en ze verdoezelen de daders. Terwijl in de gedrukte media de drukker die weigert de naam van zijn klant bekend te maken, verantwoordelijk wordt geacht voor de woorden die hij heeft gedrukt, hebben deze "informatiedragers" zich opgesteld als "regelgevers". Ze weigeren altijd de namen van de daders te onthullen, maar vernietigen soeverein de accounts die zij in strijd achten met hun ideeën. Daarbij stellen zij zich op als rechter, zonder wetten, debatten of beroep.

Op 28 mei 2020 heeft president Donald Trump dit privilege opgeheven en de weg vrijgemaakt voor regulering door de rechterlijke macht, maar het is onwaarschijnlijk dat het Amerikaanse Congres dit besluit van de uitvoerende macht in wetgeving zal omzetten. Temeer daar de eigenaars van deze fora al ratingbureaus hebben opgericht met de NAVO voor websites die buiten hun controle vallen (o.a. NewsGuard). Voor hen is het een kwestie van het begraven van slechte denkers in de diepte van de zoekmachines tot ze verdwijnen. Arbitrage en censuur zijn terug.

Vertaling
Martien van den Hurk