سازمان ناتو نتوانست زیر دریایی روسیه با نام ( روستو روی دون ) در سواحل لبنان
تحت نظر داشته باشد . این زیر دریایی از دسته ی ( کیلو که نام وارشاویانک را نیز دارد ) و با دیزل و برق کار می کند ، در جهان معروف شده که بسیار بی صدا حرکت می کند .

این زیر دریایی دارای موشک های ( مافوق صوت) کالیبر می باشد و دارای قدرت رد یابی است، سازمان ناتو بدون آنکه موفقیتی کسب کند عملیات گسترده ای را آغاز کرده .

در همان زمان ، عملیات اطلاعات هوایی بریتانیا در قبرس نیز مختل گردید . سازمان ناتو تصور می کند به احتمال قوی این نمی تواند کار کشور سوریه باشد که در امور نظامی قوی نیست ، بلکه این حمله اطلاعاتی بدست روسیه انجام شده . از شش سال پیش ، ارتش روسیه تمامی قدرت نظامی خود را در ( کالینگراد – کریمه و سوریه ) به نمایش گذاشته است . به طور رسمی آنها هواپیماهای باربری می باشند ، شاید هم هواپیماهای جاسوسی الکترونیکی هستند [1]

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1«Russia ‘jamming signals’ at RAF base», Larisa Brown, The Times, March 19, 2021.