کشور کوبا که تحقیقات پزشکی آن در سطح بسیار بالایی قرار دارد ، پنج واکسن ضد کورونا ی مختلفی را به وجود آورده . بسیاری از آنها در مرحله ی تست سوم قرار دارند.

یکی از واکسن ها با نام ( عبدالا ) به حدود ۴۸هزار تن داوطلب تزریق شده است . واکسن دوم با نام ( سوبرنا ۰۲) نیز برای بار دوم به ۴۲ هزار داوطلب نفر تزریق شده است . تست ها در کنار شاهدانی انجام می شود که به تعداد افراد داوطلب می باشند

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian