کشور بورکینو فاسو دادگاه قتل توماس سانکارا ،که در تاریخ ۱۵ ماه اکتبر سال ۱۹۸۷ اتفاق افتاد را آغاز کرد .

سانکارا یکی از رهبران انقلابی افریقا بوده است و او را با چه گوارا مقایسه می کنند . او ضد امپریالیزم بوده . همچنین سوسیالیست ، پان آفریکن و جهان سومی معرفی شده است . او به شدت علیه سیاست خارجی رئیس جمهور فرانسه- فرانسوآ میتران –عمل کرده.

حمایت وی از آپارتاید در جنوب افریقا علیه سیاه پوستان و در اسرائیل علیه عرب ها معروف است . او کشورش را به کوبا نزدیک نمود و سیستم کمیته ی دفاعی ( سی دی ار ) را برای جایگزینی قدرت فئودال های سنتی کشورش برگزید .

اوبه همراه دوازده تن از افرادش کشته شد و بلز کومپائوره جانیش وی شد .

او که هم اکنون در ساحل عاج بسر می برد به ۳۰ سال زندان محکوم شده .

اما هیچ یک از متهمان ردیف اول او را متهم معرفی نکردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian