مطابق با گذارش مرکز قاچاق مواد مخدر شیمیایی ، که بدون همکاری کارتل های مکزیکی صورت گرفته ، گفته شده مواد شیمیایی از طریق چین به دست آنها می رسد .

در واقع آنها بدون هیچ بررسی و آزمایشی این مواد شیمیایی را به فروش می رسانند .

کارتل های مکزیکی فعلی ، تماماََ از سوی ایالات متحده حمایت می شوند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

titre documents joints