بانک روسیه Vnesheconombank (VEB)
و بانک هند سیستمی را بر اینترنت ایجاد کرده اند تا سیستم سفیت را میان بانک های ملی خود جایگزین کند .
این روش از یازده ماه آوریل ۲۰۲۲ وارد عمل خواهد شد

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff