بخش کالینینگراد ( یک سوم کشور پروس شرقی قدیم ) پس از جنگ دوم جهانی جزو اراضی جمهوری شوروی گردید تا اینگونه بخشی از خسارت جنگ پرداخت شود . اما بعد از مدتی این منطقه جزو اراضی لهستان واقع شد .

ژنرال والدمار اسکارزپزاک ، که فرمانده سابق نیروهای زمینی لهستان بود اعلام کرده این زمین ها جزو اراضی کشورش می باشند

با این حال کالینینگراد که ( کانیزبرگ سابق ) بوده است هرگز به لهستان تعلق نداشته و جزو اراضی آلمان بوده .

چنانچه جهان را به دو بخش تقسیم کنیم ، لهستان شهر کالینینگراد را جزو اراضی روسیه به حساب نمی آورد . و اینگونه روسیه اجازه ی استفاده از حریم هوایی لهستان و همچنین عبور از دریای بالتیک را نخواهد داشت .

ترجمه توسط
Ruslan Spiridonoff