دولت روسیه اسناد مرتبط با محاکمه ی باندریست ها در پایان جنگ دوم جهانی و جنگ میهنی در شوروی بود علنی نمود .

در این اسناد از جنایات هولناک باندریست ها علیه مردم منطقه ی اوکراین در سال ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ پرده برداشته شده آنهم زمانی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی توانست ارتش نازی ها را به عقب نشینی وادارد . سندی مربوط به وزارت آلفرد روزنبرگ در سرزمین های اشغالی رایش سوم در مناطق شرقی نشان می دهد ، طرح نابودی کامل منطقه ی دانبس و ساکنینش توسط نیروهای نازی و باندریستها وجود داشته .

در سایت VPNاین اسناد به کمک
Le pouvoir est dans la vérité
قابل رویت می باشد .

نظیر این حوادث در منطقه ی اوکراین کنونی مشاهده نشده بود . در واقع پس از جنگ دوم جهانی ، جنایت کاران باندریست و نازی های بلوک ضد بلشویک تاریخی را نوشتند که هم اکنون در اوکراین خوانده
می شود .

می توانید به سایت هاز زیر مراجعه کنید .
 ABN Correspondence (en anglais) 1950-2000 ( english ) 1950-2000
 ABN Korrespondenz (en allemand) 1949-55 ( german ) 1949-1955
 Ukrainian Quarterly (en anglais) 1944-85 ( english ) 1944-1985

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian