جنگ اوکراین ( جعبه ی پاندورآ را گشود ) . نه تنها لهستان منطقه ی گالیسی را از اوکراین مطالبه می کند ، بلغارستان نیز منطقه ی مقدونیه ی شمالی را .

به طور نمادین ، بلغارستان مرکز فرهنگی در مقدونیه ی شمالی تاسیس نمود و آن را (مرکز ایوان میخایلف ) نامید که از دست نشاندگان نازی ها منطقه ی ( اوستاشی ) بوده است

بلغارستان منطقه ی مقدونیه ی شمالی را از ورود به اتحادیه ی اروپا منع می کند . در حالی که به این منطقه وعده داده شده بود تا در سال ۲۰۰۳ وارد اتحادیه شود . و به همین علت ( اسکوپژه )‌ به خواست بروکسل ، بسیاری از قوانین کشورش را حتا نام آن را تغییر داده است .

بروکسل نمی تواند مانع خواسته ی بلغارستان شود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian