لهستان به دو میلیون پناهنده ی اوکراینی از اول ماه ژوئیه ۲۰۲۲کمک مالی نخواهد پرداخت. البته این شامل زنان باردار و افراد معلول نمی شود

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian