Hendingane følger kvarandre utan at vi forstår dei. USA har ingenting imot Libanon, sjølv om dei ikkje likar Hizbollah. Men dei vil støtte Israel dersom Tel Aviv engasjerer seg i krig. Men då risikerer dei å skli inn i eit fatalt gir. Sidan Hizbollah er militært overlegen Israel, vil dei bli tvinga til å gripe inn for å knuse dei. Iran vil forsvare Libanon; og USA, som no i løynd forhandlar med Teheran, vil kome i krig med dei. Benjamin Netanyahu vil hevde, slik han har gjort i fjorten år, at Teheran er i ferd med å få atombomba og vil bruke den til å utslette jødane. Washington vil då bli invitert til å bombe Iran med atomvåpen.
Dette scenariet krasjar med synspunkta til Russland og Kina, to supermakter som deltok i Wien-forhandlingane om JPCOA [atomavtalen Joint Comprehensive Plan of Action], og som begge er overtydde om at det ikkje har funnest noko iransk militært atomprogram sidan 1988.

• Leiaren for U.S. Joint Chiefs of Staff, general Charles Q. Brown, åtvara om at ein israelsk offensiv mot Libanon "kan auke risikoen for ein breiare konflikt." "Hizbollah overgår Hamas når det gjeld total kapasitet, antal rakettar osb. Og eg vil seie at Iran er meir tilbøyeleg til å gi meir betydeleg støtte til Hizbollah," sa han til reportarar under ei reise til Cape Verde. Han påpeika at USA støtta Israel mot Iran sist april, men truleg ikkje ville greie det denne gongen.

• Men i ein video posta på X avslørte statsminister Benyamin Netanyahu kva han hadde fortald utanriksminister Antony Blinken: "Det er ufatteleg at [Biden]-administrasjonen dei siste månadane har nekta Israel våpen og ammunisjon. Amerikas næraste allierte, som kjempar for livet, kjempar mot Iran og våre andre felles fiendar (...) Under Andre verdskrig sa Churchill til USA: ’Gi oss verktya, så skal vi få jobben gjort.’ Og eg seier ’Gi oss verktya, så skal vi få jobben fullført mykje raskare.’"
Amos Hochstein åtvara Benjamin Netanyahu om at han hadde "overdrive" ved å publisere denne videoen.

• Det kvite hus kansellerte eit strategi-møte med den jødiske staten, som skulle handle om framdrifta i Irans atomprogram, leidd av National Security Adviser Jake Sullivan, og med Israels Minister of Strategic Affairs Ron Dermer til stades. Til slutt vil berre direktøren for Israels Sikkerheitsråd Tzachi Hanegbi bli mottatt i Det kvit hus.

• I ein ny video sa statsminister Benjamin Netanyahu: "Vi byrja for nokre månadar sidan å sjå store problem dukke opp. Og vi prøvde ... å løyse problemet med reduserte forsyningar. Og vi har ikkje greidd å løyse det. Dette er avgjerande viktig for vår felles krig for å nedkjempe Hamas, og for å hindre at ei eskalering i Libanon går over i full krig."

• Talsmann for USAs Sikkerheitsråd, admiral John Kirby, kalla kommentarane "djupt skuffande og pinlege for oss, med tanke på all støtta vi gir og vil halde fram med å gi." Han kommenterte dei med å seie at "sjølv om det hadde vore ein pause med desse 2000-punds bombene... ideen om at vi skal ha stoppa å hjelpe den jødiske staten med det dei trengde til sjølvforsvaret sitt, er rett og slett unøyaktig."

• USA kommenterte på den reduserte ammunisjonseksporten til den jødiske staten: "Vi har mange gongar tydeleg uttrykt vårt standpunkt i denne saka, og vi vil ikkje lenger svare på dei politiske utsegnene til statsministeren. Vi ser fram til konstruktive konsultasjonar med forsvarsminister Gallant i Washington denne veka."

• Israelske offentlege tenestemenn, inkludert ministeren for strategiske spørsmål, Ron Dermer, og nasjonal sikkerheitsrådgivar Tzachi Hanegbi, møtte USAs utanriksminister Antony Blinken, nasjonal sikkerheitsrådgivar Jake Sullivan, Det kvite hus’ koordinator for Midtausten Brett McGurk og andre offisielle tenestemenn i Biden-administrasjonen. Ifølge CNN er USA klar for å støtte den jødiske staten og tilby sikkerheitsassistanse dersom det bryt ut full krig med Hezbollah.

• USAs ambassadør til Jerusalem Jacob Lew sa under ein konferanse på Reichman-universitetet i Herzliya: "Det er inga endring i USAs støtte til Israel. Dette betyr at, sjølv om det var veldig vanskeleg, Washington har levert og held fram med å levere svære mengder humanitær bistand, og vi har vore hjelpsame — og dét utgjer ein strategisk forskjell i Israel si evne til å halde fram og vinne."

• Forsvarsminister general Lloyd Austin tok imot sin israelske motpart, general Yoav Gallant. Han sa at "Hizbollah sine provokasjonar truar med å dra israelarane og libanesarane inn i ein krig som ingen av dei ønsker." Han åtvara om ein krig som "ville vere katastrofal for Libanon, og som ville vere svært øydeleggande for uskuldige israelarar og libanesiske sivile."
Men Yoav Gallant sa: "Den største trusselen for framtida til verda og framtida til regionen vår, er Iran – og tida renn ut. Tida er inne for å fullføre engasjementet til US-amerikanske administrasjonar oppigjennom åra, som lova å hindre at Iran skulle skaffe seg atomvåpen."

• General Yoav Gallant møtte også utanriksminister Anthony Blinken. Sistnemnde "debriefa han på den diplomatiske innsatsen som er i gang for å fremje sikkerheit, styresett og rekonstruksjon i Gaza etter at konflikten er over, og han la vekt på kor viktig dette arbeidet er for Israels sikkerheit."
Ifølge talsmann for utanriksdepartementet Matthew Miller, forsikra general Yoav Gallant Antony Blinken om at han ønska eit diplomatisk forlik med Iran. "Auga til våre fiendar og venner ser på relasjonen mellom israelarane og USA – vi lyt løyse problema våre raskt; det er slik vi vil oppnå måla våre og svekke fiendane våre," sa han.

• USA har utsett møtet med Israel om strategisk dialog. Det skulle finne stad førre veke, men vart avlyst som respons på ein video der statsminister Benjamin Netanyahu offentleg kritiserte Washington for å trenere ammunisjonsleveransane. Møtet er venta å fokusere på Iran sitt kjernefysiske program.

• Ifølge Politico har US-amerikanske tenestemenn åtvara Hizbollah om at den i å angripe Libanon.
To US-amerikanske tenestemenn har også sagt at Washington ville hjelpe den jødiske staten med å forsvare seg dersom Hizbollah skulle hemne seg etter eit israelsk angrep. Dei understreka at Libanon ikkje burde stole på at USA skulle hindre Israels avgjerder.

This is the editorial from our paywalled "Voltaire, international newsletter", n°93. For more information, do not hesitate to subscribe: 150€ per year or 15€ per month.

Oversettelse
Monica Sortland