ولترشبکه

پیر خلف

پژوهشگر مرکز تحقیقات ستراتیژیک عرب و جهان دربیروت

français Deutsch English Español Português italiano فارسى Հայերեն