ولترشبکه

آندره شامی

جامعه شناس و وکیل دعاوی فرانسوی. نویسندۀ کتاب «ایران، سوریه و لبنان – محور امید (انتشارات پانتئون 2012).معاون ریاست شبکۀ ولتر فرانسه.

français Español русский English italiano Português فارسى Türkçe Deutsch