ولترشبکه
ایالات

صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین المللی پول برای استفاده ارز مجازی در جزایر مارشال مانع تراشی می کند 18 نوامبر 2018
پارلمان جزایر مارشال در ۲۶ ماه فوریه ۲۰۱۸ ، اصل ارز مجازی را تصویب کرد (Declaration and Issuance of the Sovereign Currency Act 2018 ) این ارز توسط موسسه ای اسرائیلی نما ، تحت نام ساورنی (اس او وی ) عملی خواهد شد .
جزایر مارشال ، ارتشی ندارند ، دفاع و امنیت آنها توسط ایالات متحده تضمین شده ، و از آنجاییکه پول رایجی ندارند ،از دلار استفاده می کنند .
هیچ گونه تضمینیSovereignمطابق با صندوق بین المللی پول ، پروژه ی ساورنی برای پول شویی از سرمایه هایی که از تروریزم حمایت می کنند ایجاد نمی کند . از این رو نمی توان آن را به دلار تبدیل نمود .
این چشم (...)