ولترشبکه

زندگینامهها

حامد کرزی

français   English   italiano   Español   Deutsch   عربي   ελληνικά   فارسى   Türkçe   Português