ولترشبکه
ایالات

سری‌لانکا

 
سریلانکا سرکوب جامعه تامیل را از سر گرفته است 27 نوامبر 2013
در سریلانکا، دولت رییس جمهور ماهیندرا راجاپاکسا بزرگداشت از شکست تایگر های تامیل، مورخ 16 ماه می سال 2009، را ممنوع قرار داد. خانواده های قربانیان که اعضای حزب جدید تامیل اند، تظاهرات گسترده یی را در ماه می سال 2014 به رسم تشییع جنازه برنامه ریزی نموده اند.
ببرهای تامیل (LTTE) از جانب اردوی سریلانکا، که توسط مشاوران اسراییلی حمایت میشد، سرکوب گردیدند، در حالیکه طی سالهای متوالی اسراییل هردو جانب (دولت و مخالفین) را آموزش میداد. به قول منشی عمومی سازمان ملل متحد، اردوی سریلانکا 40000 تن را در آخرین هفته های جنگ داخلی، در حالیکه قسمت اعظم آنها زندانی های (...)