ولترشبکه
موضوعات

مجموعه صنایع نظامی

تیراندازی های دقیق 9 اوت 2013
در حالیکه بیست سال قبل پیشگویی میشد، که جنگ های مدرن با مهمات هدایت شده اجرا خواهند گردید، پیشرفت اندکی در زمینه صورت گرفته است. جنگهای پس از یازدهم سپتامبر این تکنولوژی را انکشاف بیشتر نبخشیده اند. در عین حال در مقابل پژوهش های چین و ایران، ایالات متحده موشک های رهبری شده خویش را که از یک کشتی هواپیما بر قابل انداخت باشند، باید کارگذاری نمایند.
انکشاف ضربه دقیق به قلم بیری د. واتز، مرکز ارزیابی های ستراتیژیک و بودجوی، (رویه 44، بندهای 6،3)، اگست (...)
 
 
ارتش آزاد سوریه آزمایشگاه سلاح های شیمیائی خود را به نمایش می گذارد 5 دسامبر 2012
ارتش آزاد سوریه با پخش یک ویدئو اعلام کرد که در حال آماده سازی سلاح های شیمیائی است. در این ویدئو فردی را با لباس حفاظتی و ماسک می بینیم که گاز سمی را روی دو خرگوش آزمایش می کند. در پایان ویدئو خطاب به تماشاچیان، اعلام می کند که این سرنوشت برای علوی ها و پشتیبانان آنها درنظر گرفته شده است. تشخیص محتوای پیت های انباشته از مواد سمی که روی طبقه ها ردیف شده ممکن نیست، با این وجود روی برچسب نشان «تکیم» را می بینیم که سازندۀ آن در ترکیه است. ولی نوع مادۀ سمی برای کشتن حیوانات قابل تشخیص (...)