ولترشبکه

عربستان سعودی و چین به ارزش ۶۵ میلیارد دالر قرارداد امضا کردند

+

سلمان پادشاه عربستان سعودی و همراهانش به سفر خویش در آسیا ادامه می دهند. پس از جاپان، اندونیزیا،‌ مالیزیا و برونئی،‌ یک درجن هواپیمای قطار آنها به چین نشست کردند.

خادم حرمین شریفین به ارزش ۶۵ میلیارد دالر قرارداد های همکاری دوجانبه میان دو کشور را امضا نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.