باراک اوباما [Shabake Voltaire]
ولترشبکه
مقاله ها ى محبوب
اوباما : مبارزۀ من
اوباما : مبارزۀ من
سخنرانی وضعیت کشور آمریکا در سال 2016