ولترشبکه

مزدوران ایالات متحده در جنوب اوکراین پیاده شدند

+

ناتو نباید در کریمیه مداخله کند، اما به قول کارشناس سیاسی روس، الکساندر دوگین، یک شاخه فرعی اکادمی (بلک واتر سابق)، بنام گری ستون لمتد، به پیاده شدن در اوکراین آغاز نموده است.

این مزدوران دسته دسته با لباس غیر نظامی و با بسته های سنگین به میدان هوایی (فرودگاه) کیف فرا میرسند و از آنجا به ادیسه فرستاده خواهند شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.