ولترشبکه

شرکتهای چندملیتی

Academi (Blackwater/Xe)
63 مقاله ها
 
گروه ایرباس
9 مقاله ها
 
آلکوا
3 مقاله ها
 
آرسيلورـ ميتال
6 مقاله ها
 
آرافا
2 مقاله ها
 
بكتل
10 مقاله ها
 
بی‌پی
25 مقاله ها
 
کارلایل گروپ
20 مقاله ها
 
شيفرون
32 مقاله ها
 
 
کوکاکولا
5 مقاله ها
 
دانون
6 مقاله ها
 
إنرون
2 مقاله ها
 
اکسان موبیل
43 مقاله ها
 
گازپروم
17 مقاله ها
 
جنرال الکتریک
2 مقاله ها
 
Gilead Science
45 مقاله ها
 
Global CST
10 مقاله ها
 
گلدمن ساکس
18 مقاله ها
 
هالیبرتون
20 مقاله ها
 
Huawei
34 مقاله ها
 
إيتايبو
1 مقاله ها
 
لوريال
8 مقاله ها
 
Lafarge-Holcim
65 مقاله ها
 
لاکهید مارتین
19 مقاله ها
 
Lonmin
2 مقاله ها
 
مونسانتو
51 مقاله ها
 
 
پمکس
190 مقاله ها
 
Perenco
3 مقاله ها
 
پرنود ریکارد
2 مقاله ها
 
پتروبراس
7 مقاله ها
 
Petroecuador
8 مقاله ها
 
روس‌نفت
29 مقاله ها
 
رویال داچ شل
22 مقاله ها
 
توتال
18 مقاله ها
 
یوبی‌اس
6 مقاله ها