ولترشبکه

تغییر کند OIACفرانسه پیشنهاد کرده تا نظام نامه ی سازمان

+

از چند ماه پیش ، اعضای ٬٬ گروه کوچک ٬٬ ( عربستان سعودی ، ایالات متحده ، فرانسه ، اردن و انگلستان ) می کوشند تا روسیه را از شورای امنیت سازمان ملل حذف نمایند .

اصلاح شود ، OIACدر همین راستا ، فرانسه پیشنهاد داده تا نظام نامه ی این سازمان که مسئول بازرسی از اجرایی بودن پیمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی است –با اعمال این تغییرات ، تحولاتی در ماهیت و مفهوم این سازمان به وجود خواهد آمد .

اینکه روسیه با روایت متحدان سازمان ناتو ، در ارتباط با موضوع اسکریپال و حوادثی که در غوطه ی شرقی پیش آمده ، مخالفت کرده ، تغییر اساسنامه ی سازمان منع سلاح های شیمیایی ، با حذف روسیه ، خواهد توانست روایات خود را تحمیل نماید و خود به تنهایی مقصرین را تعیین کند .

تا کنون احکام سازمان منع سلاح های شیمیایی به او اجازه داده تا حقیقت را مشخص نماید ، و نه آنکه مقصر را شناسایی کند . تصمیمات این سازمان بر پایه ی رای اکثریت صلاحیت دار گرفته می شود .

پیشنهاد فرانسه آن است که اکثریت بدون صلاحیت خاصی تصمیم بگیرند که این به مفهوم قدرت دادن به طرف های غربی است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.