ولترشبکه

آنی لاکروآ- ری

استاد تاریخ معاصر در دانشگاه پاریس 7- دنی دیدرو. او نویسندۀ آثار متعددی است

français Español English Deutsch русский فارسى polski