روسیه انگلستان را متهم به دخالت در امور غوطه نمود
ولترشبکه

روسیه انگلستان را متهم به دخالت در امور غوطه نمود

+

سرگئی لاورو ، وزیر امور خارچه ی روسیه ، از نقش سازمان های مخفی اروپایی ضد روسی ، در صحنه آرایي کلاه سفیدها در ارتباط با حمله ی به اصطلاح شیمیایی غوطه هشدار داد .

ایگور کوناچنکوو ، سخن گوی ارتش روسیه نیز اعلام کرد ، انگلستان به طور مستقیم در این مسئله دست داشته است .

این سخنان زمانی اعلام شدند که سند جدید در ارتباط با حمله ی شیمیایی ، از سوی کشور سوریه رونمایی می شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.