De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Russische beschuldigingen dat de Verenigde Staten een militair biologisch programma in het buitenland, met name in Oekraïne, zouden hebben uitgevoerd, van de hand gewezen. Maar Rusland is nog steeds van mening dat de argumenten van Washington, die Londen en Parijs hebben overtuigd, helemaal niet bevredigend zijn. Moskou heeft daarom besloten zich te richten tot de ondertekenaars van het Verdrag inzake biologische wapens, die van 28 november tot 16 december 2022 in Genève de negende toetsingsconferentie zullen houden.

Vooruitlopend op deze top heeft Rusland zojuist 80 nieuwe documenten uit verschillende bronnen gepubliceerd.

Tijdens de conferentie zal Rusland de opstelling voorstellen van een juridisch bindend protocol bij het Verdrag inzake biologische wapens, dat lijsten bevat van pathogene micro-organismen, toxinen en speciale apparatuur, rekening houdt met de moderne wetenschappelijke en technologische vooruitgang op het gebied van de biologie en dat voorziet in een doeltreffend verificatiemechanisme.
Zij zal ook voorstellen de vertrouwenwekkende maatregelen aan te vullen met informatie over onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de bioveiligheid buiten het nationale grondgebied en informatie over de installaties voor de productie van dierlijke vaccins.
Tenslotte zal zij voorstellen een wetenschappelijk adviescomité op te richten om de voor het verdrag relevante wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te beoordelen, met een brede geografische vertegenwoordiging en een gelijkwaardige deelname.

Vertaling
openbaararchief.nl