حماس امضای موافقتنامه روی یک ائتلاف با فتح را خبر داد، که در بر گیرنده توافقات قاهره و دوحه که هرگز عملی نشدند، میباشد.

نظر به متن حاضر، هر دو سازمان تا پنج هفته دیگر یک دولت مشترک تشکیل خواهند داد و در شش ماه آینده به طرف یک انتخابات خواهند رفت. تا زمان تشکیل دولت موقت، محمود عباس در کرسی خویش باقی خواهد ماند.

دولت اسراییل، رییس جمهور محمود عباس را « متهم به انتخاب حماس بجای صلح » نمود.

دولت اتحاد ملی باید متشکل از تکنوکرات های باشد که زنده گی حرفه یی خویش را در FMI (نهاد بین المللی پول، م.)، در بانک جهانی و در سایر نهاد های که از جانب واشنگتن رهبری میشوند، سپری نموده باشند.

این آشتی در حقیقت از جانب وزیر امور خارجه جان کری حمایت میگردد که باید راه حل پیشنهاد شده توسط وی در مذاکرات اسراییل – فلسطین را به کرسی نشاند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی