اسرائیل توانسته هواپیمای اف-۳۵ خود را تغییر دهد . این هواپیما تا ۱۴۰۰ کیلومتر استقلال دارد ، و می تواند ایران را بمباران کند ، حتا از فاصله ی ۴۰۰ کیلومتری.

تمام عملیات هوایی اسرائیل در ایران تا کنون متوقف شده بودند ، زیر سوخت گیری به کندی انجام می گردید . اما راه حل جدید در سال ۲۰۰۸ با کمک اجاره ی فرودگاه گرجستان یافت شد ، هرچند این هواپیما ها در جنگ ( اوستیای جنوبی ) نابود شده بودند .

«Israel makes dramatic upgrades to military plans to attack Iran», Amir Bohbot/Walla, The Jerusalem Post, June 8, 2022.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian