در توجیه این موضوع که دولت اوباما تا زمان به جا آوردن سوگند رئیس جمهور منتخب دونالد
ترامپ ، تنها می تواند مسائل جاری را اداره کند ، بسیاری از عملیات به عهده ی مقامات دیگری
محول شده :

 انجمن هایی که مسئول تدارک تظاهرات علیه رئیس جمهور منتخب می باشند ، تا اصل
انتخابات دموکراتیک را زیر سئوال ببرند ؛

با این مسئولیت که بتوانند افرادی که برای دونالد ؟ Prop or not – به وجود آوردن انجمن
ترامپ تبلیغات انتخاباتی نموده اند ، به صورت مامورین تحت نفوذ روسیه معرفی کنند ؛

– ارتش ترکیه برای اشغال شمال سوریه فرستاده شده ، تا به کمک نیروهای القاعده در
حلب و داعش در رقه بشتابد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian