ارتش آزادیبخش خلق چین از پنج سال گذشته آماده ی تصرف کاخ ریاست جمهوری تایوان می باشد.

در سال ۲۰۱۵ نمونه ی مشابه کاخ در مقر نظامی زوریب برای تمرینات نظامی ساخته شد .

درایو عکس های ماهواره ای برای اثبات این مدعا منتشر ساخته [1] . اما به علت نامعلومی ارتش چنین نمونه ی برج ایفل را نیز ساخته است .

مجمع عمومی بین الملل حاکمیت چین را بر جزیره ی تایوان به رسمیت شناخته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian