طالبان لیست کامل کسانی که با سازمان سیا همکاری می کردند را در دست دارد . آنها Khost protection force KPFتحت عنوان
فعالیت می کردند NDS
طالبان توانست دو سد در برابر راه های ورود به فرودگاه کابل را با هدف دستگیری این افراد مسدود سازد.

بنا بر گزارشات رسیده ، طالبان اجازه می دهد تا نیروهای ویژه ی فرانسه و بریتانیا که به دنبال همشهریان خود هستند از کابل خارج شوند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian