کتاب تی یری میسان ، با عنوان ٬٬ درپس نگاه مان ٬٬ ، در روسیه از سوی انتشارات AST با عنوان ٬٬ جنایات دولت پنهان . از یازده سپتامبر تا دونالد ترامپ ٬٬ منتشر شده است .

Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа

در این کتاب عناوینی به کتاب فرانسوی افزوده شده است .

ISBN: 978-5-17-104734-4.
ترجمه توسط
Sylvia Bejanian