در بیست و نهم ماه مه ۲۰۱۸ ، حدود ۲۵ گلوله از نوار غزه به سوی اسرائیل پرتاب شد . عملیات با دقت تمام آماده شده بود و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل نتوانسته بودند آنها را رد یابی کنند . شلیک ها به طور هماهنگ از ساعت شش و ۵۹ دقیقه از نقاط مختلف مرزی آغاز شد ،.

شلیک گلوله ها ی کم دامنه، رد یابی گنبد آهنین را با مشکل مواجه کرد . با این وجود کسی در این بمباران کشته نشد .

پس از گذشت ده سال از عملیات سرب گداخته ، این عملیات نظامی در نوار غزه ، بسیار چشم گیر بود .

اسرائیل ، حماس را مسئول این حملات می داند ، چرا که اداره ی نوار غزه در دست اوست ، اما به نظر می رسد که جهاد اسلامی در این عملیات نقش داشته باشد .

این گروه از سوی ایران مسلح و پشتیبانی مالی می شود . و به نظر می رسد برخی از مسئولین آن از مذاکرات پنهانی تهران و تل اویو در اردن نگران هستند . عملیات ۲۹ ماه مه ، می تواند ابزاری باشد تا جهاد اسلامی توانایی های خود را نشان بدهد و ترکیه را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر در فلسطین نماید .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian