دولت افغان در حال تدوین طرح جدید قانون جزائی است. بر اساس گزارش «گاردین»، جزای زنا برای افراد مجرد 100 ضربه شلاق و سنگسار برای زنان شوهر دار خواهد بود.

سال 2001، ایالات متحده و انگلستان بخاطر همین قوانین سنگسار و شلاق که از سوی طالبان به اجرا گذاشته می شد، حملۀ نظامی به افغانستان را توجیه کردند.

نیروهای خارجی سال 2014 باید افغانستان را ترک کنند.

Public stoning consideration is latest setback for Afghan women’s rights”, par Emma Graham-Harrison, The Guardian, 24 novembre 2013.

ترجمه توسط
حمید محوی