ولترشبکه

تنش میان روسیه و هالند

+

دمیتری بورودین (عکس)، فرد نمره 2 سفارت فدراسیون روسیه در کشور شاهی هالند اعلان کرد که موصوف این کشور را ترک میگوید.

به تاریخ 5 اکتوبر، پولیس پس از دریافت اطلاعیه، که بر اساس آن این شهروند روس فرزندان خویش را لت و کوب مینماید، به منزل نامبرده هجوم آورد. این دیپلمات از منزلش بیرون برده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، سپس بطور ناگهانی رها گردید.

آقای بورودین همواره از لت و کوب فرزندان خویش انکار میکند.

روسیه این تخلف بر موقف دیپلماتیک خویش را محکوم نموده و، بطور بی نتیجه، درخواست تعقیب آن افراد پولیس را نموده است.

به عین ترتیب زشت، دو فرد ناشناس، به تاریخ 16 اکتوبر، در لباس مامورین برق، به منزل اونو الدرنبوش، شخص نمره 2 سفارت هالند در مسکو داخل شده و نامبرده را به ضرب و شتم گرفتند.

وزارت امور خارجه روسیه مراتب تاسف خویش را از این بابت اعلان نمود و پولیس تا اکنون موفق به ردیابی جنایت کاران نگردیده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.