رئیس جمهور کشور اتریش الکساندر وان در بلن در واکنش به قانون منع پوشیدن برقه ( چادر کامل ) ، در برابر اسلام هراسی عکس العمل نشان داده و خواسته تا در تاریخ مشخصی کلیه ی زنان اتریش حجاب بر تن کنند .

رئیس جمهور وان در بلن عقیده دارد ، پوشیدن حجاب به اسلام اولیه تعلق نداشته : چرا که هیچ یک از زنان پیامبر حجاب نداشتند . و این سنت تنها در قرن هشتم در بغداد توسط خلفای عباسی به وجود آمد . و توسط مکاتب فقهی متفاوتی به کار گرفته شد . بعد از جنگ دوم جهانی ، اخوان مسلمین آن را به صورت نماد پروژه ی سیاسی خود در جامعه ی مسلمان قلمداد کردند . در نتیجه حجاب یک مسئله ی مذهبی نبوده بلکه انتخابی سیاسی می باشد .

الکساندر وان در بلن به خانواده ی سیاست مداران حامی محیط زیست تعلق دارد که در میانه ی سال های ۱۹۹۰ به وسیله ی جوزف فیشر به وجود آمد و حمایت خود را از اقلیت مسلمان علیه مداخله ی غیر قانونی ناتو در یوگسلاوی نشان داد .