وزیر داخلی اتریش مطابق با قانون ، که در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۵ برای مسلمانان این کشور وضع
شد، .دستور بستن ۷ مسجد و اخراج ۴۰ روحانی (از میان ۲۶۰ روحانی حاضر در این کشور ) را صادر
کرد
او ازروحانیونی که مراسمی برای کودکان با لباس نظامی ترتیب داده بودند ، ایراد گرفت و آنرا مغایر
. با فعالیت های فرهنگی و قانونی آنها دانست

این روحانیون جزو اعضای ( گرگ های خاکستری ) می باشند که شاخه ی شبه نظامی حزب
عملیات MHP – Milliyetci Hareket Partisi . ناسیونالیست گرا می باشد

. گرگ های خاکستری سازمان برتری طلب لائیک ترک وابسته به سازمان ناتو می باشد
در سال ۱۹۸۱ ، عضو شماره ی دو این سازمان – محمد علی آکگا - برای به
قتل رساندن پاپ ژان پل دوم
کاردینال کازارولی پایان بخشد . گرگ های خاکستری Ostpolitik اقدام نمود ، تا به سیاست
در پی کودتایی نافرجام ، دیگر اجازه ی فعالیت در ترکیه را نداشتند . آنها محکوم به قتل رساندن
۶۹۴ تن بودند که کشتار میدان تکسیم سال ۱۹۷۷ و کشتار ماراس در سال ۱۹۷۸ از آن جمله می

. باشند . هر چند به مرور زمان رفرم هایی دراعتقادات آنها صورت گرفته است
به هنگام جنگ علیه سوریه ، گرگ های خاکستری اقدام به تجهیز بریگاد سلطان عبدالحمید نمودند
– که اکثراََ از میلیشیای ترکمن تشکیل شده اند . آنها از حمایت سرویس های اطلعات سری ترکیه
برخوردار می باشند ، و در پایگاه نظامی باییر-بوکاک ، آموزش نظامی دیده اند . در ماه نوامبر سال
۲۰۱۵ ، یکی از رهبران آنها که آلبرسلن چلیک نام داشت ، یکی از خلبانان روسی را به قتل
. رسانید

. مقر اصلی آنها در اروپا و در شهر فرانکفورت آلمان می باشد

برای دولت ترکیه ، اقدام به اخراج ۴۰ امام از کشور اتریش – از هر فرقه ای که باشند – اقدامی علیه
مسلمانان این کشور قلمداد می شود . کلیه ی هزینه های این روحانیون بر عهده ی دولت ترکیه
. می باشد

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian