کشور رسویه و تلویزیون سوریه شواهدی را نشان دادند که ادعای کلاه سفید ها را در ارتباط با حمله ی ۸ آوریل ۲۰۱۸ در غوطه رد می کند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian