چهارده کشتی روسی و ده هزار سرباز در بندر طرطوس سوریه حضور دارند. آنها در حال آماده شدن برای اولین رزمایش نظامی روسیه در مدیترانه هستند.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian