در ۶ ام ماه مه ۲۰۱۸ ، از اهالی تونس دعوت شده بود تا شوراهای شهری خود را انتخاب نمایند . در واقع شوراها از امکانان حقوقی کمی برخوردار بودند . لذا ، کد جدیدی برای هیئت های محلی در ماه گذشته به کار گرفته شد تا بتواند مسئولیت آنها را بیشتر نماید .

Ennahdhaاین انتخابات از سوی دو حذب اداره می شد : گروه اسلام گرای
( اخوان مسلمین ) ،
Nidaa Tounes.همچنین گروه لاییک
پس از آنکه این دو حزب در زمان انقلاب رنگین ۲۰۱۰-۱۱ با یکدیگر مخاصماتی داشتند ، اما در طرح ملی با یکدیگر متحد شدند تا پست های مربوط به امور شهری را با یکدگیر تقسیم نمایند .

مطابق با آمار سال ۲۰۱۷ ، ۸۳٪ از مردمان تونس بر این عقیده هستند که کشورشان در جهت نامطلوبی حرکت می کند .

جوانان نیز به طور دست جمعی ، از آمدن به پای صندوق های رای صرف نظر کردند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian