از اوایل ماه ژوان ، کشور اردن به مدت یک هفته در گیر تظاهرات صلح آمیزی بود که به
خاطر طرح مالیات وضع شده صورت می گرفت . در این طرح ۵ تا ۲۵ ٪ افزایش مالیاتی
برای تمام کسانی که درآمد سالیانه ی آنها بیش از ۸۰۰۰ دینار بوده برابر ۱۱۲۴۵ دلر ،
در نظر گرفته شده بود . تظاهرات کنندگان که سطح زندگی آنها به علت جنگ دولت های
غربی علیه سوریه ، دچار افت شدیدی شده ، خواستار استعفای نخست وزیر کشور
. همینطور لغو طرح قانون مالیاتی شدند

در واقع ، کشور سلطنتی اردن چاره ای جز این کار نداشت : زیرا این طرح در برابر وامی
که در سال ۲۰۱۶ از صندوق بین المللی پول گرفته شده بود تعهداتی برای دولت به
وجود می آورد . اجرای این طرح چندین بار به خاطر وجود جنگ عقب افتاد ، و تنها
زمانی به پارلمان پیشنهاد شد که جنگ پایان می گرفت . ایجاد تغییر در متن آن سبب
تغییر کامل در سیاست اقتصادی کشور می شد که هم اکنون نیز در وضعیت بحرانی قرار
دارد . تنها راه حل ،دریافت پشتیبانی مالی از سوی عربستان سعودی می باشد تا بدهی
. ناشی از وام جبران شود

رسانه های بسیاری از وجود فصل جدید ٬٬ بهار عربی ٬٬ گذارش دادند . هر چند احتمال
وجود چنین موضوعی کم است زیرا : در سال ۲۰۱۱ تظاهراتی به همین علت به وجود آمد
و بدون اعمال فشار، خود به خود فرو نشست . در آن هنگام کافی بود تا اتحاد میان
جمعیت از بین برود و اسلم گرایان از بخش لائیک جدا شوند . وضعیتی بسیار منطقی

. زیرا پادشاهی اردن با بریتانیا و اخوان مسلمین پیوندهای بسیار تنگاتنگی دارد
باید به خاطر آورد که ٬٬ بهار عربی ٬٬ حرکتی خود جوش نبوده ، بلکه عملیات ام آی ۶
انگلستان از سال های ۲۰۰۴ - و ۲۰۰۵ این جریان را به وجود آورده تا اخوان مسلمین را
بر مسند قدرت بنشاند ، با همان الگوی سرویس های اطلعات سری انگلستان که از سال
۱۹۱۵ با کمک لورنس عربستان ( قیام بزرگ اعراب ) را به وجود آوردند [1] . حال ،
کشور اردن پیوسته توانسته حزب اخوان مسلمین را در کشور خود تحت کنترل قرار
دهد ، و این کار توسط شاهزاده حسن ، برادر زاده ی پادشاه صورت گرفته که رهبری این
حزب را بر عهده دارد . امروز، پادشاهی اردن رابطه ی حسنه ای با حماس دارد ( که
شاخه ی فلسطینی اخوان مسلمین می باشد ) . از این رو در زمان حرکت ٬٬ بهار عربی
٬٬ ، اخوان مسلمین خواهان سقوط ٬٬ رژیم پادشاهی ٬٬ نشدند ،به همانگونه که در سایر
. کشور ها ، دولتی با اعضای خود به وجود آوردند

بعد از این ، اردن به کمپ ضد انقلبی پیوست و خود را عضو همکاران مشترک خلیج
در آورد (با وجود مخالفت های کویت که تا امروز حمایت اردن را از حمله ی صدام حسین
. به این کشور در سال ۱۹۹۰ نمی بخشد )

تظاهرات اول ماه ژوان درون کشور اردن توجیهی دارد ، اما باید گفت حمایت های خاصی
. در این کشوری که در آن استبداد حاکم شده صورت گرفته

تظاهر کنندگان شاید در ظاهر بر عمان فشار می آورند ، فشاری که پیش از طرح صلح
کاخ سفید برای فلسطین در نظر گرفته شده . به یاد بیاوریم که پادشاهی اردن خود را
پیوسته کشور فلسطینی ها شمرده ، و پادشاه عبدالله دوم حامی ٬٬ اماکن مقدس ٬٬
مسلمانان اورشلیم می باشد و ٬٬ حافظ ٬٬ اماکن مقدس مسیحیان در این شهر مقدس نیز
هست ( در سال ۲۰۰۰ این عنوان توسط پاپ ژان پل دوم پذیرفته شد ) . تا اوایل استقرار
پیمان اسلو ، کشور اردن کرانه ی باختری رود اردن را اداره می کرد ( حتا بعد از جنگ
شش روزه که اسراائیل این منطقه را تسخیر کرد ) . یاسر عرفات نیز در نظر داشت تا از
کمک پادشاهی اردن استفاده نماید . حدود سه چهارم مردمان اردن ، فلسطینی هستند .
. تنها یک چهارم جمعیت را محلی های بادیه نشین تشکیل می دهند

هم اکنون ، تمام قدرت های منطقه سعی می کنند در فلسطین مستقر شوند .به طور
مثال ترکیه می کوشد جهاد اسلمی ایران را از آن خود سازد . این در حالی است که
. ایالت متحده و اسراائیل می کوشند تا بر این گروهها فشار بیاورند

طرح جارد کوشنر که داماد و مشاور خاص پرزیدنت دونالد ترامپ می باشد ، به هر
صورتی که باشد ،نیاز به همکاری اردن دارد . در حال حاضر اسناد بسیاری از میان
آرشیوها به دست آمده که تا کنون انتشار نیافته است . به نظر می رسد دولت مستقل
فلسطینی در ابو دیس در نظر گرفته شده باشد . مطابق با طرح تقسیم فلسطین در سال
۱۹۴۷ ، ابو دیس محله ای در شهر اورشلیم می باشد . به هنگام پیمان اسلو ، محمود
عباس معاون یاسر عرفات ، ( و جانشین فعلی او ) ، از طرح به وجود آمدن پایتخت
فلسطین حمایت کرد . در آن زمان ، حاکمیت فلسطین در حال تشکیل مجلس آینده ی
خود بود . در هر حال ، ٬٬ جریان صلح ٬٬ تحقق نیافت ، و این طرح هرگز عملی نشد و تمام
عملیات آن متوقف ماند. اسراائیلی ها منطقه ی ابو دیس را به وسیله ی دیوار کشی تجزیه
کردند ، و فلسطینی ها این منطقه را تنها جزء کوچکی از اورشلیم می شمرند و خواهان
نصف بیشتر شهر می باشند . این امکان وجود دارد تا اردن به صورت دولت فلسطینی در
آید و دو پایتخت داشته باشد : عمان و ابو دیس . در این صورت ، شکل این حکومت
مورد سوال واقع خواهد شد : آیا پادشاهی باشد و یا جمهوری ؟

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian
منبع
Al-Watan (Syrie)">Al-Watan (Syrie)

[1نوشته ی تی یری میسان
یک باید به ای- میل های دفتر وزارت امور خارجه که توسط یکی از شاغلین آنجا با نام
( درک پاسکی ، به بیرون درز کرد مراجعه نمود ( سال ۲۰۰۴
when progressives threat : همچنین رجوع شود به نوشته های مارتن برایت
with reactionaries . The British State flirtation with radical
Islamism , Marin Bright , Policy Exchange 2004
Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump همچنین به بررسی های من در کتاب
, editions Demi-Lune 2017