قطر با توافق تل آویو ، مسئول پرداخت به مسئولین نوار غزه تا سقف ۱۵ میلیون دلار در ماه گردید . این موضوع قبل از اعلام توافق ساخت شبکه ی انتقال گاز اسرائیل-قبرس-یونان و ایتالیا صورت گرفت
که از آبهای ساحلی فلسطین می گذرد . حماس که به طور غیر قانونی نوار غزه را اداره می کند ، در برابر این اقدام اعتراض نکرد . قطر مسئولیت توافق ساخت شبکه ی گازی میان اسرائیل و اتحادیه ی اروپا را به عهده گرفته .

هم زمان ، قطر موافقت کرده تا ۶۰ میلیون دلار سوخت نوار غزه را تامین نماید .

عربستان سعودی نیز مبلغ ۶۰ میلیون دلار به حکومت خود گردان فلسطینی که به لحاظ تئوریک کل سرزمین فلسطین را در اختیار دارد اما در عمل تنها منطقه ی غربی رود اردن را اداره می کند پرداخت . این مبلغی بود که با تاخیر از سال ۲۰۱۷ می بایستی پرداخت گردد .

به نظر می رسد که این مبالغ جزو برنامه ی ٬٬ معامله ی قرن ٬٬ ایالات متحده باشد که قبل از علنی شدن آن در نظر گرفته شده بود . این مبالغ از سوی مجامع بین المللی به صورت اعمال بشر دوستانه به نفع ساکنین نوار غزه قلمداد شده . چنانچه این هزینه ها در کادر٬٬ معامله ی قرن ٬٬ اعلام می شد ،از سوی مجامع بین الملل آنرا باز خرید صلح شرم آور صلح میخواندند .

کاخ سفید ٬٬ معامله ی قرن ٬٬ را در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام نمود . و زمان اجرایی شدن آن را بدون توضیح به ماه فوریه ی ۲۰۱۹ موکول نمود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian