Op de dag van de aanslagen noemde Donald Trump, een projectontwikkelaar in New York, op de New Yorkse TV, Channel 9, de officiële versie van het instorten van de torens een "leugen". Later ging hij de politiek in en werd president van de Verenigde Staten. Samen met zijn vriend, generaal Michael T. Flynn, maakte hij het tot zijn missie om 9/11 tot op de bodem uit te zoeken. Hij verdeelde de publieke opinie in de VS, maar bereikte zijn doel in het geheel niet.

Eind 2001 publiceerde ik een reeks artikelen over de aanslagen van 11 september 2001, en vervolgens een boek in maart 2002 [1]. Het boek werd vertaald in 18 talen en opende een wereldwijd debat waarin de waarheidsgetrouwheid van het officiële Amerikaanse verhaal in twijfel werd getrokken. De internationale pers weigerde echter mijn argumenten te bespreken en lanceerde een campagne waarin ik werd beschuldigd van "amateurisme" [2], "samenzweringstheorie" [3] en "ontkenning" [4].

Bovenal hebben de Amerikaanse autoriteiten en hun medestanders mijn werk gereduceerd tot de eerste paar bladzijden van mijn boek: het aanvechten van de officiële versie van de aanslagen. Maar het is een politiek-wetenschappelijk werk dat aan de kaak wil stellen wat deze valse-vlag aanslagen mogelijk zouden maken: de bewaking van de westerse bevolking en de eindeloze oorlog in het bredere Midden-Oosten. In dit artikel zal ik daarom nagaan wat er de afgelopen 20 jaar over deze aanslagen is geleerd, maar vooral of mijn voorspellingen uit 2002 juist waren of niet.

Sjeik Zayed, President van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft " L’Effroyable imposture” (Het Verschrikkelijke Bedrog) laten vertalen en drukken. Hij signeerde 5.000 exemplaren en gaf ze cadeau aan leidende figuren in de Arabische wereld.

Het zwarte gat van 9/11

Wanneer ons wordt gevraagd wat er op 9/11 is gebeurd, zullen we allemaal denken aan de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Wij zijn veel andere dingen vergeten, zoals de handel met voorkennis in de aandelen van de getroffen luchtvaartmaatschappijen, de brand die het bijgebouw van het Witte Huis (het oude Eisenhower-gebouw) verwoestte, of het instorten van een derde toren van het World Trade Center.

Het meest verbazingwekkende is dat bijna niemand zich herinnert dat Richard Clarke om 10 uur ’s ochtends het "Continuïteitsplan van de Regering" in werking stelde [5]. Op dat moment werden president Bush en het Congres uit hun ambt ontheven en onder militaire bescherming geplaatst. President Bush werd naar een luchtmachtbasis in Nebraska gebracht waar de ondernemers van de bovenste verdiepingen van de Twin Towers zich sinds de avond daarvoor bevonden [6]; en het Congres naar de megabunker Greenbrier. De macht kwam in handen van de “Continuity of Government” (Continuïteitsregering). Deze bevond zich in de megabunker Raven Rock Mountain (’Site R’) [7]. De macht werd pas aan het eind van de dag aan de burgerbevolking teruggegeven.

Toen zijn staf vernam dat een Russische satelliet zojuist een raket vanaf een marineschip voor de kust van Washington had waargenomen die op het Pentagon werd afgevuurd, probeerde de president van de Russische Federatie, Vladimir Poetin, contact op te nemen met zijn Amerikaanse ambtgenoot. Hij was daartoe niet in staat. Niet omdat de telefoonnetwerken waren uitgevallen, maar omdat George W. Bush tijdelijk geen president meer was.

Wie waren precies de leden van deze "Continuïteitsregering" en wat hebben zij gedaan in de tijd dat zij de macht uitoefenden? We weten het nog steeds niet. De leden van het Congres die deze kwestie aan de orde stelden, kregen geen toestemming om een zitting van hun vergadering over deze kwestie te houden.

Begrijp dat de 9/11 controverse zal blijven bestaan totdat hierover opheldering is verkregen. De op 11 september gevolgde procedure, was ontworpen door president Eisenhower in een tijd dat gevreesd werd voor een nucleaire oorlog. Als hij, de voorzitters en een meerderheid van het Congres gedood zouden worden, zou er geen grondwettelijke macht meer zijn. Het leger zou logischerwijs de continuïteit van de regering op zich moeten nemen. Maar dat was duidelijk niet het geval op die dag. Geen enkele gekozen ambtenaar was dood. De overdracht van de macht was derhalve onwettig. Strikt genomen, was het een staatsgreep.

Jacques Chirac, president van de Franse Republiek, is naar New York gereisd om zijn medeleven te betuigen aan de op de proef gestelde bevolking. Toen "L’Effroyable imposture" (Het verschrikkelijke bedrog) werd gepubliceerd, vroeg hij zijn externe inlichtingendiensten om de gegevens te onderzoeken. Hij weigerde toe te staan dat het Franse leger in Afghanistan onder Amerikaans bevel werd geplaatst en dat Frankrijk deelnam aan de "eindeloze oorlog" in Irak.

De aanslagen van 11 september

In mijn boek en later, gaf ik een veronderstelling van wat er echt gebeurd was die dag. Maar dat is niet relevant voor mijn betoog. De daders wilden een schok teweegbrengen die vergelijkbaar is met die van Pearl Harbor, zoals de leden van het Project for a New American Century al eerder schreven, om de manier van leven en de manier van functioneren van de Verenigde Staten te veranderen. Dus vertelden ze ons een sprookje dat we zonder aarzelen geloofden. Maar:

 Tot op de dag van vandaag is er geen bewijs dat de 19 genoemde kapers zich aan boord van de gekaapte vliegtuigen bevonden. Zij stonden niet op de passagierslijsten die op dezelfde dag door de luchtvaartmaatschappijen werden vrijgegeven. De video’s van de kapers op de luchthaven zijn niet in New York gemaakt, maar op andere luchthavens waar zij tussenlandingen maakten.

 Tot op heden is er geen bewijs dat de 35 telefoongesprekken tussen de passagiers van de gekaapte vluchten en de grond hebben bestaan [8]. Dit geldt zowel voor het gesprek dat wordt toegeschreven aan de moedige passagier die naar verluidt de kapers op UA 93 aanviel, als voor het gesprek dat de Amerikaanse procureur-generaal Theodore Olson met zijn vrouw aan boord van vlucht AA 77 zou hebben gehad. Integendeel, de FBI heeft tijdens het proces tegen Zacarias Moussaoui (die ervan beschuldigd werd de 20ste kaper te zijn, die niet aan boord van het vliegtuig zou zijn gekomen), getuigd dat geen van de vliegtuigen telefoons in de armleuningen had; dat de passagiers mobiele telefoons zouden hebben moeten gebruiken; dat mobiele telefoons destijds niet konden werken op hoogtes boven 5.000 voet; en dat de door de telefoonmaatschappijen verstrekte verslagen geen van de genoemde communicaties - waaronder die van procureur-generaal Olson – bevatten.

 Tot op heden is er geen natuurkundige verklaring voor het instorten van drie van de torens van het World Trade Center op hun eigen voetafdrukken (d.w.z. verticaal). De Twin Towers werden geraakt door twee vliegtuigen, maar werden niet tot schudden gebracht. Hun brandstof zou langs de verticale balken naar beneden zijn gestroomd en deze hebben gesmolten. Een derde toren zou gedestabiliseerd zijn door de val van de eerste twee ernaast. Het zou ook ingestort zijn, niet zijwaarts, maar verticaal. Er zij op gewezen dat er geen verklaring werd gegeven voor de zijwaartse explosies die door de brandweerlieden werden gehoord en die op grote schaal werden gefilmd, noch voor de verticale balken die doorgesneden en niet gesmolten waren; twee bewijzen die niet op een toevallige, maar op een gecontroleerde sloop duiden. Ook moet worden opgemerkt dat er nog nooit een instorting van wolkenkrabbers is waargenomen, noch vóór noch na 9/11, als gevolg van een grootschalige brand... En dat niemand lering heeft getrokken uit deze aanslag en derhalve de manier waarop dergelijke gebouwen worden gebouwd heeft veranderd om een dergelijke catastrofe te voorkomen. Tenslotte zijn de foto’s van brandweerlieden van "plassen" gesmolten staal en die van de FEMA (het agentschap voor rampenbestrijding) van het gesmolten gesteente waar de funderingen waren gebouwd, volgens de officiële versie onverklaarbaar.

 Tot nu toe is er geen bewijs dat een commerciële lijnvliegtuig is neergestort in het Pentagon. De volgende dag al gaf de brandweer een persconferentie in het Pentagon, waarin ze verklaarden dat ze niets hadden gevonden dat op een vliegtuig leek. De autoriteiten, die een wraakzuchtige verklaring tegen mijn boek hadden afgelegd, kondigden aan dat zij vele onderdelen van het vliegtuig hadden verzameld en het in een hangar hadden gereconstrueerd. Toen stopten ze met communiceren over dit onderwerp. Bovendien zijn de families van de passagiers van het vliegtuig in kwestie, na eerst verontwaardigd te zijn geweest over mijn woorden, van gedachten veranderd toen zij de urnen terugkregen en beweerd werd dat men de lichamen van hun verwanten dankzij hun vingerafdrukken geïdentificeerd had (die bij die temperaturen van een brand totaal zouden zijn vernietigd). Sommigen weigerden de vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen die hen werd aangeboden in ruil voor grote schadevergoedingen.

Fidel Castro, de aanvoerder van de Cubaanse Revolutie, verdedigde het werk van Thierry Meyssan.

Algehele bewaking van de westerse bevolking

In de dagen na de aanslagen liet de regering-Bush het Congres stemmen over een antiterreur wet, bekend als de USA Patriot Act. Deze zeer omvangrijke tekst was in de voorgaande twee jaar opgesteld door de Federalist Society (waarvan procureur-generaal Theodor Olson en procureur-generaal John Ashcroft lid waren). Het schort de "Bill of Rights" (Verklaring van Rechten) op in geval van terrorisme.

Ten tijde van de oprichting van de Verenigde Staten waren er twee groepen die tegenover elkaar stonden. De eerste, rond Alexander Hamilton, stelde de grondwet op om een systeem op te zetten dat vergelijkbaar was met de Britse monarchie, maar dan met gouverneurs in plaats van edelen. De tweede, rond Thomas Jefferson en James Madison, aanvaardde de Grondwet pas nadat deze was gewijzigd om het gebruik van de staatsraison (willekeur) te voorkomen. Deze 10 amendementen worden de "Bill of Rights" genoemd. Hun schorsing brengt het evenwicht in gevaar waarop de VS is gebaseerd. Het geeft macht aan de eerste groep, de nakomelingen van de "Pilgrim Fathers", de puriteinen die uit Engeland verbannen waren. President Bush is een rechtstreekse afstammeling van een van de 41 ondertekenaars van het "Mayfower Pact" (1620).

Voor de uitvoering van de USA Patriot Act is een nieuw departement opgericht, het Homeland Security Department, waarin verschillende bestaande agentschappen zijn samengebracht. Het was voorzien van een politieke politiemacht die elke burger kan bespioneren. Volgens de Washington Post, die dit in 2011 onthulde, heeft de VS 835.000 ambtenaren in dienst genomen, waarvan 112.000 in het geheim [9], d.w.z. één spion voor elke 370 inwoners, waardoor de VS het meest Orwelliaanse land ter wereld zou zijn. De werkwijze van dit departement werd in 2013 onthuld door Edward Snowden. Snowden verschafte niet alleen informatie over het buitenlandse afluistersysteem van de NSA, maar ook over de binnenlandse massasurveillance in de VS. Hij leeft nu als politiek vluchteling in Rusland.

Dit systeem, hoewel minder gedocumenteerd, breidt zich geleidelijk uit tot alle westerse staten, via de "5 Eyes” (Vijf Ogen) [10] en de NATO.

Hugo Chavez, de president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, heeft zijn parlement laten stemmen over een motie ter ondersteuning van de stellingen in "L’Effroyable imposture" (Het verschrikkelijke bedrog).

De "eindeloze oorlog": van 9/11 tot de val van Kabul

Anderhalve maand na de aanslagen richtte Donald Rumsfeld, minister van Defensie, het Office of Force Transformation (verandering van de strijdkrachten) op, dat hij toevertrouwde aan admiraal Arthur Cebrowski. Het idee was om de werkelijke functie van de strijdkrachten te veranderen. De Rumsfeld/Cebrowski doctrine [11] is een hervorming die even belangrijk is als de oprichting van het Pentagon na de crisis van 1929. Dit keer gaat het over aanpassing aan het financieel kapitalisme. Van nu af aan zullen de Verenigde Staten niet langer proberen oorlogen te winnen, maar ze integendeel zo lang mogelijk te laten voortduren; dit is wat de uitdrukking "eindeloze oorlog" van president Bush betekent. Hun doel zal zijn de plaatselijke staatsstructuren te vernietigen, zodat de natuurlijke rijkdommen zonder politieke controle geëxploiteerd kunnen worden; zoals kolonel Ralph Peters het samenvatte: "Stabiliteit is Amerika’s vijand" [12].

Dit is precies wat er zojuist in Afghanistan is gebeurd. De oorlog begon daar kort na 9/11. Het zou maar een paar weken duren, maar het is nooit gestopt. De Taliban-overwinning waarvan wij zojuist getuige zijn geweest, is door de Verenigde Staten zelf georganiseerd om het conflict nog langer te laten duren. Daarom heeft president Biden zojuist gezegd dat de VS niet naar Afghanistan zijn gegaan om een staat op te bouwen, zoals zij na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en Japan hebben gedaan. Joe Biden had tijdens zijn ontmoeting in Genève met Vladimir Poetin de eindeloze oorlog afgewezen. Hij heeft het echter zojuist nieuw leven ingeblazen, en heeft, net als Barack Obama, vastgehouden aan de Rumsfeld / Cebrowski doctrine.

Geen van de conflicten die na 9/11 zijn begonnen, is beëindigd. Integendeel, in Irak, Libië, Syrië, Jemen en Libanon heeft instabiliteit zich verankerd. Natuurlijk kan men deze conflicten "burgeroorlogen" noemen en hun leiders als "dictators" bestempelen of helemaal niets verklaren, maar het waren niettemin stabiele landen vóór de westerse interventie, en het Libië van Kadhafi en het Libanon van Aoun waren bondgenoten van de Verenigde Staten toen hun tegenspoed begon.

Vicepresident Cheney had een geheime groep in het Witte Huis gevormd om de ontwikkeling van het nationale energiebeleid vorm te geven. Hij was ervan overtuigd dat de olie op middellange termijn op zou raken. Daarom heeft de VS staten vernietigd om op lange termijn hun olie te kunnen exploiteren; Op lange termijn, maar niet onmiddellijk. Bovendien stelt de Rumsfeld / Cebrowski doctrine dat geglobaliseerde machten als Rusland en China niet moeten worden bestreden. In plaats daarvan moeten zij toegang krijgen tot de veroverde natuurlijke rijkdommen, maar gedwongen worden royalty’s aan de Verenigde Staten te betalen om deze te mogen exploiteren

Door een aantal interne militaire rapporten van de VS te publiceren, heeft Julian Assange geen vertrouwelijke informatie onthuld. Maar uit al deze documenten blijkt dat het Pentagon nooit geïnteresseerd is geweest in het winnen van de post-9/11 oorlogen. Assange werd vervolgd tot het punt van krankzinnigheid.

Om deze oorlogen te voeren, creëerde het Pentagon in het geheim clandestiene Special Forces: 60.000 soldaten zonder uniform [13]. Zij zijn in staat om wie dan ook in welk land dan ook te vermoorden zonder enig spoor achter te laten. Bob Woodward onthulde de operatie "Global Attack Matrix", waartoe drie dagen na de aanslagen was besloten [14]. Wayne Madsen publiceerde de namen van de eerste slachtoffers in Papoea, Nigeria, Indonesië en Libanon [15].

In de Verenigde Naties verklaarde de president van de Islamitische Republiek Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dat aangezien 9/11 als voorwendsel voor de oorlog werd gebruikt, het niet langer een binnenlandse aangelegenheid van de VS was. Daarom riep hij, zonder partij te kiezen, op tot een internationaal onderzoek om te begrijpen wat er werkelijk is gebeurd.

Conclusie

Al mijn voorspellingen zijn de afgelopen 20 jaar geverifieerd. Helaas hebben weinig mensen gezien hoe de wereld is veranderd. De meesten weigeren het verband te leggen tussen de onthullingen van van het een en ander en de verantwoordelijkheid in te zien van de westerse democratieën voor de misdaden die in het Midden-Oosten in ruimere zin zijn begaan.

Het probleem blijft steeds hetzelfde: wij kunnen niet toegeven dat de misdadiger dicht bij ons staat.

Vertaling
openbaararchief.nl

[1L’Effroyable imposture, Thierry Meyssan, Carnot (2002). tweede, herziene en gecorrigeerde editie L’Effroyable imposture suivie du Pentagate met een voorwoord van generaal Leonid Ivashov (voormalig waarnemend stafchef van de Russische strijdkrachten op 11 september 2001), Demi-Lune (2006).

[2Volgens mijn critici had ik de plaats van de aanslagen niet bezocht zoals een echte journalist had moeten doen. De drie plaatsen van delict werden echter onmiddellijk "geheim" verklaard. Jarenlang mocht geen enkele journalist, van welke media dan ook, naar binnen. De kwalificatie "amateurisme" zou dus niet alleen op mij van toepassing moeten zijn, maar op het beroep als geheel.

[3Het woord "samenzwering" verwijst naar mensen die de officiële theorie over de eenzame schutter die president Kennedy neerschoot in twijfel trekken. In plaats daarvan wijzen ze op een complot om hem te elimineren.

[4Inderdaad, ik ontken de officiële versie. Maar het woord “ontkenner” (negationisme) wordt vaak geassocieerd met een extreem-rechtse stroming, waarvan ik de ideeën altijd heb bestreden, die de wil van de nazi’s om de genocide op de Europese joden te plegen, ontkent.

[5Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Richard Clarke, Free Press, 2004.

[6Zoals elk jaar organiseerde Warren Buffet (toen de rijkste man ter wereld) een liefdadigheidsdiner in Nebraska. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het niet in een groot hotel gehouden, maar op een militaire basis. De uitgenodigde bedrijfsleiders hadden de meeste van hun werknemers in New York een vrije dag gegeven, wat het betrekkelijk geringe aantal doden bij de instorting van de eerste twee torens verklaart.

[7A Pretext for War: 9/11, Iraq and the abuse of America’s intelligence agencies, James Bamford, Anchor Books (2004).

[8« Qui a inventé les faux appels téléphoniques depuis les avions du 11-Septembre ? », par Giulietto Chiesa, traduction Christophe, Megachip-Globalist (Italie) , Réseau Voltaire, 23 juillet 2013.

[9Top Secret America : The Rise of the New American Security State, Dana Priest & William M. Arkin, Little, Brown and Company (2011).

[10De "5 Eyes" is de alliantie van de afluister- en opsporingsdiensten van Australië, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk, opgericht bij het Atlantisch Handvest van 1941.

[11De Rumsfeld/Cebrowski doctrine”, door Thierry Meyssan, openbaararchief.nl , Voltaire Netwerk, 25 mei 2021.

[12“Stabiliy American’s Ennemy”, col. Ralph Peters, Parameters #31-4 (winter 2001).

[13“Exclusive : Inside the Military’s Secret Undercover Army”, William M. Arkin, Newsweek, May 17, 2021.

[14Saturday, September 15, At Camp David, Advise and Dissent, Bob Woodward & Dan Balz, Washington Post, January 31, 2002.

[15«J’accuse - Bush’s Death Squads», Wayne Madsen, Makingnews.com, January 31, 2002.