رئیس جمهور فرانسه ، تصور می کرد که پس ۵ ساعت گفتگو با رئیس جمهور روسیه توانسته از دخالت نظامی این کشور در اوکراین جلوگیری نماید . اما سخن گوی کاخ کرملین – دیمیتری پسکوف اعلام کرد که در این گفتگو هیچ قراردادی به ثبت نرسیده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian