سازمان ناسیونالیستی ترک گرگ های خاکستری تا کنون سه بار در این هفته دست به تاراج و کشتار ارامنه ی فرانسه در مناطق ( دیژون – لیون و وین ) زدند

آنها شعار های الله اکبر و مرگ بر ارامنه را سر می دادند . اما توسط نیروهای امنیتی پراکنده شدند .

گرگ های خاکستری شاخه ای از حزب ( ام ه پ ) ترکیه می باشند .آنها خود را نئو فاشیست ، ضد کمون

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian