جرالد دارمنن ( در تصویر) وزیر امور داخلی فرانسه ، سندی را ارائه داده که در آن انحلال حزب ٬٬ گرگ های خاکستری ٬٬ را از شورای وزرا درخواست کرده است.

در پایان ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ ، گرگ های خاکستری کوشیدند تا برنامه ی کشتار جمعی ارامنه ی فرانسه را طراحی کنند، همچنین به تخریب یادبود نسل کشی ارامنه پرداختند

گرگ های خاکستری گروه فاشیستی مسلحی هستند که شاخه ی مسلح حزب ناسیونالیست ( ام ه پ ) ترکیه می باشند . همچنین میلیشیای سری ترکیه را که در خدمت شبکه ی (پشت سر ماندگان ) سازمان ناتو می باشد را تشکیل میدهند .

آنها در دهه ی ۷۰ میلادی هزاران تن از مخالفین خود را به قتل رساندند ، همچنین در تعرض به سوریه در کنار ارتش آزادی خواه سوریه قرار گرفتند.

آنها کوشیدند پاپ ژان پل دوم را زمانی که از (اوستوپولیتیک ) کاردینال کازارولی با همکاری شوروی در سال ۱۹۸۱ حمایت می کرد به قتل برسانند ، همچنین خدماتی به سرویس های اطلاعاتی بلغارستان رساندند.

اختلاف آنها با رئیس جمهور ترکیه بر سر دو موضوع می باشد : آنها مذهبی نیستند و به شدت از ایرانیان انزجار دارند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian