بدور میز در شهر یف، جاییین میان دولت، مخالفین، اتحادیه اروپا و روسیی پذیرفت، هیچ نماینده رسمی از جانب الیگارشی نیرومند داخلی، بیشتر وابسته بهیه اروپا، حضور نداشتی. قضیه وییین سرمایه 54 ساله، دار تاجر آهن،یه فوربس رویو در جمله ثروتمند ترین افراد دنیا دسته بندی شده، خیلی نمادین است [1].

بخت پیی2002 با الینه، دختر لئونیین رییین (٢٠٠٥ ‒ ١٩٩٤). در سال 2004¡ خسر (پدر زن) نامدار وی، بزرگترین ین، یعنییووریینتر پایی800 میلیون دالر، یعنی یی آن، خصوصی. به این ترتیب، اینترپایپ تولیی فلزی. در سال 2007 پییی در سرمایه گذاری بین المللی یی فراملیتی تمام ابزار نفوذ به اقتصاد های شرقی را میسر میساخت، ایجاد نمود. او همزمان با آن،4 یزیونی و همچنان اخبار مشهور (آمار و نظریات) با تیراژ بیشتر از ییلیون، گردید. در این حال نباییریه وی را نادیده گرفت : او بنیاد وییین « نهاد خیریه » ین، را ایجاد نمود.

از مجرای همیی با حمایینتون گلوبال اینیشیاتییل و هیلاری در سال 2005 با ماموریت « گردهم آوری رهبران جهانی در دریافت راه هایی برای چالش های تاخیر ناپذیر جهانی » پایه گذاری گردیینتون پیوند حاصل نمود. در پشت سر این شعار درخشان، هدف حقیقی قرار داشت: ایجاد یین المللیی بر قدرت هیلاریینتون، بانویی 2009 ‒ 2001 سناتور نیویی 2009 تا 2013 وزیر خارجه بود، ییگر میخواست به ریاست جمهوری برسد. ایی پر ثمر در سال 2007 آغاز گردید، زمانییینتون « از ویینه پییت های اجتماعی پر انرژی و حمایت شان از برنامه های جهانیینتون ها نموده بودند »¡ ÇÒ ÂäåÇ سپاسگزاری نمود. Çیä حمایت پی مبلغ 5 میلیییینتون گلوبال اینیشیاتیف صورت گرفت، عمیق تر شد¡ æ در های واشنگتن را به روی او گشود : او در بدل 40000 دالر حقوق ماهانه، شون لابییی وی زمینه ارتباط با شخصیتهای با نفوذ، منجمله ده ها دیدار در یی 2011 و 2012 ندان عالی رتبه وزارت امور خارجه را فراهم نمود. این همچنان،یالات متحده، زمینه بهبود ی پی را مساعد تر ساخت، با وجود در حال حاضر ی پنسیلوانیا و اوهیو او را به فروش لوله های فلزی با قیمت پایین تر از نرخ معمول به ایالات متحده آمریینمایند.

پیبرای تقویت مناسبات بعدی خویش با ایالات متحده و غرب، برنامه یالتا یوروپین ستراتیجی (YES) « بزرگترین موسسه اجتماعی دیپلماسی عمومی در اروپای شرقی » رسمی آن عبارت از « ین بخاطر رشد آن به عنوان ییی نیرومند » بود، را به راه انداخت.ی عظیم مالی پی(ی تجلیل از 50 مین زاد روز خویش در ییی دری فرانسه، 5 میلیون دالر را به مصرف رساند)، YES قادر به بافت یین المللی است یدار سالانه سازماندهی شده در یالتا قابل رویت میباشد. در آن دیدار « بیشتر از 200 تن از سیاستمداران، دیپلمات ها، شخصیت های دولتی، خبرنگاران، تحلیلگران و رهبران دنیای تجارت از 20 یجویند ». در میان آنها نامهای بیل و هیلاریییسه رایس، تونی بلیر، جورج سوروس، ژوزه مانوئل باروسو و ماریو مانتی (یدار سپتامبر اخی) به چشم میخورند، و در پهلوی آنها شخصیت های دییاد، مانند روسای صندوق وجهی پول (FMI، به شمول دومینی – یادداشت ضمیمه توجه شود) نیز دیده میشوند.

طورییسه رایس در دیدار YES ÏÑ سال 2012 توضیح نموده بود، « تحولییریبایی اند و طالب حمایت از بیرون و همچنان حمایت از داخل میباشند». ییب (سنتز) فوق العاده ستراتیژی،یر پوشش « حمایت از خارج » برای هموار ساختن راه « تحولی»¡ اختی. ییژی در حال حاضر تلفیقی، از یوگوسلاویا تا لیبیا، از سوریین : دوسیه (پرونده) درز های خطا ها برای تمام دولتها، به منظور ایجاد پایگاه ها از طریق حمایت و یا دامن زدن به شورش های ضد دولتی (ÏÑÓÊ مانند رویداد های شهریف، یعنی بسیار دقیق و سازمان یافته،یتوان به ساده گی آنرا خود جوش دانست)، در حالییگیجرسانه یی بر ضد دولتیید سرنگون گردد، راه اندازی میشود. آنچه مربوط به ین میشود، هدف اصلی عبارت است از براندازی دولت و یا تجزیه آن به دو بخش : یی بخشیید به ناتو و اتحادیه اروپا بپیوندد و بخش دیگرییه متحد باقی خواهد ماند. در چنین ی، ستراتیژی اروپایی یالتا (YES) مربوط الیگارش (پی)ینتون، در ارتباط قرار میگیرد.

برخی از جهات روابط پی– فرانسه

« چار شنبه 27 مارچ [2013]، وزیر امور ارتباط و فرهنگ »، خانم اوریلی فیلیپیتی، نشان شوالیه هنر و ادبیات را به ویییض نمود. خانم فیلیپینی در وجود او « نماد اروپایی حمایت مالی » و « ازدواج نی میان صنعت و فرهنگ، در نصب خاطره انگیز تصویر اولافور الیاسون، مانند آهن بطور متداوم تغیییابنده، او نیز صنعت تولید آهن شما را دگرگون می »، را تمجید [2]

« آموزگار هنر معاصر من، نییو، (نقاد هنری، ییغوم سنس از سال 2002 تا سال 2006 یو را اداره مینمود2011 به این سو رییس هنرهای زیبای پاریس است)، اهل فرانسه میباشد ». من او را استادم خطاب می! من با او در سال 2002 از طریق دوستم مارسل گروس، معاون رییس RSCG اروپا (گسترده ترین آژانس های ارتباطی مجتمع بازار یابی، م.)، با او شناخت حاصل نمودم [3].

« چطور میتوان از لحاظ اجتماعی،یست و سیین RSCG اروپای، بنام شخص ستیشهروند فرانسه است به او ی دارای سه جز ارای: 1. ایجاد ییین را رشد خواهد داد. 2. راه اندازی یی نفوذین و ورود آن به اروپا. 3. ایجاد ییدسی از آن مواظبت خواهد نمود. این الیگارش بر امور بشر دوستانه (فیلانتروپی) سرمایه گذاری د ».

[...] « با الهام از ییدگاه، در یین از زنده گی از آنچه مایه گرفته ایم، پاره یی از آنرا باید بازپرداخت نماییم. ین برای اینهمه، شمال را از دست نخواهد داد : شور هنری وی تنها ییی در ستراتیژی وی برای پیروزی است. هر تابستان در یی بنام YES (ستراتیژی اروپایی یالتا)، همراه با تونی بلیر یا دومینی– ، برای نفوذیی. در دافوس، در حاشیه نشست ها، همچنان او نقش خویش را اظهار میدارد : بتاریخ 27 جنوری، او با شیخه میاسا، ولیاو هم در امور هنری اشتغال عمیقیییل داد » [4].


[1] این مقال از « ی در مرجع اجرایییینتون »، نوشته امی خوزیی نیوییمز، 12 فبروری 2014.

[2] « ویییه نشان هنر و ادبیات »ین، اول اپریل 2013.

[3] « ویی: " من دیوانگی تحرییز هنرمندان را دوست دارم " »، نوشته والیری دوپانشل، لو فیگارو، 9 اپریل 2013.

[4] « پیجای سرد برگشته بود »، ژودیث بنهامو، لو پوان، 24 جنوری 2011.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی
منبع
ال مانیفستو (ایتالیا)