دولت لهستان با روئسای مخالف دولت اوکراین تماس برقرار نمود تا بتواند نیروهای صلح خود را در غرب این کشور مستقر نماید . این پیشنهاد سوء نیت های زیر را در پی دارد: در میانه ی دو جنگ اول و دوم جهانی ، کشور لهستان غرب منطقه ی اوکراین روسیه را که توسط بلشویک ها حمایت می شد اشغال نمود. و با توافق دولت اتحاد جماهیر شوروی این مناطق را ضمیمه ی کشور خود نمود .

از یک ماه پیش نیروهای رسمی لهستان مدعی منطقه ی کالینیگراد که هرگز به لهستان تعلق نداشت را خواستار شدند [1]

به هنگام اشغال غرب اوکراین توسط لهستان ، نیروهای باندریست تشکیل شد . استپان باندرا در سال ۱۹۳۴ به کمک گشتاپوی آلمان، به قتل رساندن وزیر داخلی لهستان برونیسلاو پیراکچی که تروریست های اوکراین را سرکوب می کرد را طراحی کرد.

کشور مجارستان و رومانی نیز مدعی سرزمین های اوکراین شدند .

نیروهای صلح که شامل سربازان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو می باشند نمی توانند ماده ی پنجم تعهد نامه ی آتلانتیک شمالی را عملی سازند که به عبارتی عملیاتی است که باعث می شود کلیه ی نیروهای ناتو به کمک آنها بشتابند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« La Pologne revendique Kaliningrad », Réseau Voltaire, 26 mars 2022.