این ویدیو توسط تلویزیون مصر در سال ۲۰۱۲ منتشر شد که رژیم اخوان مسلمین محمد مرسی را نشان می دهد که به مارشال محمد تنتاوی هشدار داده چنانچه رئیس جمهور نشود شورش هایی با عواقب غیر قابل پیش بینی بپا خواهد کرد.

ما پیش از این نامه ی کمیسیون انتخاباتی مصر را منتشر کرده بودیم که در آن از انتخابات جعلی پرده بر می داشت که در آن انتخاب شدن محمد مرسی اعلام می شد تا خون ریزی اتفاق نیافتد [1]

بیشتر اعضای این کمیسیون اعلام کرده بودند که خود و خانواده ی آنها تهدید به مرگ شده بودند .

این اسناد به طور کامل نشان می دهد محمد مرسی با رای مردم انتخاب نشده بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian