پس از شکست هیلری کلینتون در ایالت متحده ، بسیاری از افسران عناصر جهادی نه تنها در شرق
.حلب بلکه در ادلب و رقه و همچنین در کشور عراق به قتل رسیدند

در حال حاضر مشخص نیست که آیا این نوعی تصفیه حساب میان گروهک های رقیب بوده است و
یا تشکیلت دولت اوباما در حال زدودن آثار جنایات خود قبل از شروع به فعالیت رئیس جمهور
.ترامپ می باشد

از ۱۹۷۸ ایالت متحده و در عربستان سعودی در حال عضو گیری و سازماندهی گروه های
جهادی علیه شوروی بوده و سپس آن را شامل روسیه نمودند که این عمل زیر پا نهادن قطع ،
، نامه ی ۲۶۲۵ و اساس نامه ی سازمان ملل می باشد . در طول جنگ های افغانستان
یوگسلوی ، الجزایر ، چچنی ، عراق ، لیبی و سوریه ، بیش از یک میلیون نفر به دست عناصر
. جهادی کشته شدند

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian